Általános Szerződési Feltételek

  1. Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy
teljeskörűen szabályozza az INDream Solution Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott, a Magnolia Stílus és
Fotó (a továbbiakban:Szolgáltatás) és az ahhoz kapcsolódó, a Szolgáltató
által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit,
valamint a Szolgáltató által működtetett https://magnoliafoto.hu honlapon (a
továbbiakban: Honlap) elérhető foglalási rendszer felhasználási feltételeit.

  1. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: INDream Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév. INDream Solution Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-223263
Adószám: 32110098-2-13
Elérhetőség: +36 20 212 2202
E-mail: iroda@magnoliafoto.hu

  1. Általános és értelmező rendelkezések

A honlapon keresztül, vagy közvetlen kapcsolatfelvételen keresztül a
Szolgáltató által
nyújtott szolgáltatások megrendelésével a jelen ÁSZF által meghatározott
feltételek

szerinti szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés
jön létre a
Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szerződő fél)
között.
A szerződés az interneten távollévők között létrejött, magyar nyelvű, de
írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma utólagosan a
foglalási rendszerből
visszakereshető és hozzáférhető, de azt a Szolgáltató nem iktatja,
magatartási kódexre nem utal. A Szerződő fél a honlapon történő foglalás
leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott
szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél figyelmét arra, hogy a
megrendelés
elfogadása csak abban az esetben érvényes, ha a Szerződő fél legkésőbb a
megrendelés elküldésekor elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a
jelen ÁSZF rendelkezéseit is a foglalási rendszerben erre a célra kialakított
jelölőnégyzetet
kipipálja.

4) Fogalommeghatározások

a) Szolgáltató: a jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltató INDream Solution
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: INDream SolutionKft.,
székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. cégjegyzékszám:
13-09-223263, adószám: 32110098-2-13);
b) Szerződő fél: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő
természetes vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet. Szerződő fél az a
természetes személy is, aki a Szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe
veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban
együttesen: Bérlő;
c) Szolgáltatási megállapodás: a Szolgáltató és a Bérlő – a feltételek
teljesülése
esetén – a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak, a
továbbiakban együttesen: Szerződő felek.
d) Fotóstúdió bérlés szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység
keretében
rendszerint nem huzamos jellegű helység bérlés és az ezzel közvetlenül
összefüggő szolgáltatások nyújtása.

e) Időpontfoglalás: A Fotóstúdió helységeinek a Szerződő fél általi foglalása
előre meghatározott időegységben.
f) Honlap: Szolgáltató https://magnoliafoto.hu weboldalon elérhető honlapja.
A
honlap használatához és a honlapon történő foglaláshoz előzetes
regisztrációra nincs szükség.

5) A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás
menete, a foglalás módosítása:

Az Időpontfoglalást a Szerződő fél és/vagy Bérlő a Szolgáltatónak a honlapon
elérhető foglalási rendszerén keresztül kezdeményezheti a Időpontfoglalási
folyamat
végrehajtásával. A Bérlési szolgáltatás kezdeményezését a Szerződő fél
és/vagy Bérlő e-mail-en keresztül is leadhatja a Szolgáltató erre a célra
feltüntetett
iroda@magnoliafoto.hu e-mail címen keresztül.
Az e-mailben, vagy a Szolgáltató honlapján elérhető foglalási rendszeren
keresztül
továbbított időpontfoglalásoknak egyaránt tartalmaznia kell a Bérlő nevét, e-
mail címét, telefonos elérhetőségét.
A szolgáltatási szerződés a Bérlő által szabályszerűen továbbított
megrendelés –
időpontfoglalás – a Szolgáltató írásbeli (e-mail) visszaigazolásával jön létre és
ennek
megfelelően a megrendelés – foglalás – írásbeli visszaigazolásával a felek
közötti
szolgáltatási szerződés írásba nem foglalt szerződésnek minősül.
A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét, hogy kizárólag a
megrendelés
elektronikus úton történt visszaigazolását követően – mely egyben a
Fotóstúdió
foglalásának visszaigazolását is jelenti – jogosult arra, hogy a
szolgáltatásnyújtást
követelje a Szolgáltatótól.
A Szolgáltató felhívja a Szerződő fél és/vagy a Bérlő figyelmét, hogy a
Szolgáltató által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha
az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára. A Szolgáltatót nem terheli
semmilyen felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolást tartalmazó

elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Szerződő félhez, mert az általa
megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a
Szerződő fél elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.
A szóban továbbított megrendelés és/vagy megrendelés módosítása
kizárólag abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, és
abban az esetben jelent
kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, amennyiben az ilyen módon
továbbított
megrendelést és/vagy megrendelés módosítását a Szolgáltató írásban
visszaigazolta, és ekként a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása alapján
egyértelműen megállapítható a létrejött, vagy módosított szolgáltatási
szerződés tartalma.
A megrendelés és/vagy a megrendelés módosításának a Szolgáltató általi
szóbeli
visszaigazolása nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, még abban
az esetben sem, ha a megrendelést és/vagy annak módosítását a Bérlő
írásban továbbította. A szerződő felek között a Szolgáltató által nyújtott és a
Bérlő által megrendelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási
szerződés határozott – a Szolgáltató által írásban visszaigazolt foglalási
időtartammal megegyező – időre jön létre.

6) A szolgáltatás lemondása, elállás, felmondás

A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások
esetleges
lemondásáról, módosításáról, vagy bármilyen egyéb változásról a
szolgáltatás kezdetét megelőzően:
● legfeljebb 2 órás foglalás esetén legalább 72 (hetvenkét) órával
● 2 órát meghaladó foglalás esetén legalább 168 (százhatvannyolc) órával
írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.
A Bérlő / Szerződő fél a szolgáltatást lemondhatja a mindenkor hatályos
Foglalási- és
lemondási feltételek szerint, amelyet a bérlő a foglalási folyamat során a
honlapon
keresztül elér, valamint a foglalás kezdeményezésekor a foglalási feltételek
megismerésével és tudomásul vételével magára nézve kötelező érvényűnek
tekinti.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő által megrendelt és a
Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a
szolgáltatások
igénybevételének megkezdését megelőző
● legfeljebb 2 órás foglalás esetén legalább 72 (hetvenkét) órával
● 2 órát meghaladó foglalás esetén legalább 168 (százhatvannyolc) órával
írásban tájékoztatja a Bérlőt egy a részére írásban megküldött nyilatkozattal
– elálljon, és a Bérlő által esetlegesen pénzben megfizetett előleget
egyidejűleg visszautalja.
Egyéni megrendelések esetén az elállási feltételek egyedileg kerülnek
meghatározásra.

7) A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási
jog

Tekintettel a Szolgáltató által nyújtott bérlési szolgáltatásra irányuló
szerződésre – mely a felek között minden esetben meghatározott teljesítési
határidővel jön létre a Szerződő felet és a Bérlőt a jogszabályban
meghatározott elállási/felmondási jog nem illeti meg.
A Szolgáltató kifejezetten felhívja a fogyasztónak minősülő Szerződő fél és a
Bérlő
figyelmét arra, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a
szerződéskötéstől
számított 14 (tizennégy) napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve
felmondási jog a Szerződő felet, és a Bérlőt nem illeti meg a jelen ÁSZF
alapján a Szolgáltató által
nyújtott Fotóstúdió bérlés szolgáltatás jellemzői miatt. A fogyasztónak
minősülő Szerződő fél és Bérlő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és
elfogadja, hogy a Szolgáltatótól jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató által nyújtott
Fotóstúdió bérlés szolgáltatások vonatkozásában a 14 (tizennégy) napon
belüli elállási, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja.
A Szerződő fél és/vagy a Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által
meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak
minősül, melyhez kötve van.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés továbbításával egyidejűleg
jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató
rendelkezéseit elfogadja, és abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el.

8) A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

A Szolgáltató által alkalmazott árakat a Szolgáltató weboldalán a
www.magnoliafoto.hu honlapon folyamatosan közzéteszi. A Szolgáltató az
általa alkalmazott árakat bármikor jogosult szabadon megváltoztatni azzal,
hogy a Szolgáltató egyoldalú módosítása nem vonatkozik a korábban foglalt
és a Szolgáltató által írásban visszaigazolt megrendelések alapján létrejött
szolgáltatási szerződésekre azzal, hogy azok esetleges módosítása,
meghosszabbítása esetén a Szolgáltató által a módosítás, meghosszabbítás
időpontjában alkalmazott szolgáltatási árak az irányadók.
A Szolgáltató az általa alkalmazott árakat az irányadó jogszabályi
előírásoknak megfelelően forintban tünteti fel, a feltüntetett árak az ÁFA-t
tartalmazzák.
A Szolgáltató megrendelt szolgáltatások teljes összegét a szolgáltatások
körére és
igénybevételének időtartamára az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakkal
és díjakkal
számítva a Szolgáltató az általa a Bérlő részére küldött írásos
visszaigazolásában közli.
A megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértéke az alábbi módon
rendezhetők:
● a bérleti díj összegét a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával tudja
teljesíteni.
● a bérleti díjat átutalásos számla ellenében előre utalással.

9) A Bérlő jogai és kötelezettségei

A felek közötti szolgáltatási szerződés értelmében a Bérlő jogosult az általa
lefoglalt
időpont(ok)ban a Fotóstúdió fotózásra kialakított helységét használni.
A Bérlő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban
panasszal élhet. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá
írásban vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett
panaszt annak beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a
Bérlőnek érdemi választ ad.
A Bérlő köteles a szolgáltatási szerződésben megrendelt szolgáltatások
ellenértékét
legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a Szolgáltató
részére
kiegyenlíteni. A Bérlő köteles az őt ért esetleges kárt haladéktalanul jelezni a
Szolgáltatónak és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére
bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káresemény körülményei

tisztázhatóak legyenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési vagy
büntetőeljárás megindításához szükségesek.

10) A Bérlő kártérítési felelőssége

A Bérlő felelős mindazon károk megtérítéséért, melyeket a Szolgáltató vagy
harmadik személy részére ő maga vagy kísérője vagy ezen személyek
bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. A Bérlő helytállási
kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult személy kárának megtérítését
közvetlenül a Szolgáltatótól jogosult követelni.

11) A szolgáltatási szerződés megszűnése,
elszámolás a
felek között

A Felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés
megszűnik, illetve megszüntethető:
● a szerződés automatikus megszűnése esetén – a határozott időtartam
lejártával,
● a felek közös megegyezésével,
● a megrendeléstől történő elállással,
● a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.
A felek a szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak
megszüntetni azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni és annak
tartalmaznia kell a felek teljeskörű elszámolását.
A szerződéskötést követően, de a teljesítés megkezdése előtt a Szerződő fél
jogosult a
megrendeléstől elállni azzal, hogy köteles a Szolgáltató által esetlegesen
felszámított
kötbér megfizetésére.
A szerződéskötést követően, de a teljesítés megkezdése előtt a Szolgáltató
jogosult a
szolgáltatási szerződéstől elállni illetve a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek
teljesülése
esetén a teljesítést megtagadni, míg a szolgáltatás igénybevételének
megkezdését
követően jogosult azt a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek teljesülése esetén
a szerződést felmondani. Felek a szolgáltatási szerződés bármely okból

történő megszűnése esetén kötelesek legkésőbb a megszűnéstől számított
15 (tizenöt) napon belül egymással elszámolni.

12) Egyéb rendelkezések

a) Panaszkezelés
Amennyiben a fogyasztónak minősülő Szerződő félnek és/vagy Bérlők
bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szolgáltatással
összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni a Szolgáltatónál.
A fogyasztónak minősülő Szerződő fél és/vagy Bérlő panaszát postai vagy
elektronikus úton írásban vagy szóban a Szolgáltató székhelyén, a
Fotóstúdióban juttathatja el a Szolgáltató részére.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint
orvosolja. Ha a Szerződő fél és/vagy Bérlő a panasz kezelésével nem ért
egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a
panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel,
melynek egy másolati példányát a Szerződő fél és/vagy a Bérlő részére
személyesen átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb 30
(harminc) napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követően 30 (harminc) napon
belül kivizsgálja és tájékoztatja a panaszost a vizsgálat eredményéről, a
panaszt írásban érdemben megválaszolja annak esetleges elutasítása
esetén álláspontját megindokolja és tájékoztatja a panaszost, hogy milyen
jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.
A panaszos panaszának elutasítása esetén jogosult saját lakó- illetve
tartózkodási helye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető
testülethez fordulni. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban
együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint az
alábbi békéltető testület jogosult eljárni a fogyasztói jogvita esetén:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által
működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levélcím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u.

  1. 4.em.2.
    E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Weboldal: www.panaszrendezes.hu

A panaszos lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület
székhelye,
telefonos, internetes elérhetősége, valamint levelezési-, és e-mail címe az
alábbi linken az adott, illetékes békéltető testület honlapjára kattintva található
meg:
https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-hanlapjai
Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az
Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az ott
letelepedett kereskedő közötti online adásvételi vagy szolgáltatási
szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita
bírósági eljáráson kívül rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési
fórumot.
Az Európai Online Vitarendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cmf?event=main.home2.sho
w&Ing=HU
Az online vitarendezés részletes leírása a
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.owitworks ,
míg az online vitarendezés elindítása a
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screening
phase oldalon kezdeményezhető.
Emellett a panaszos fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg
illetékes járási
hivatalhoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a
járási hivatal jár el. A járási hivatalok illetékessége a https://jarasinfogov.hu/
oldalon érhető el.
b) Az ÁSZF hatálya
Személyi hatálya: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató és a Szerződő fél
között
létrejött, a szolgáltatás foglalásával és ekként elektronikus megrendeléssel
létrejött
jogviszonyra.
Tárgyi hatálya: Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a
Szolgáltató és a Szerződő fél közötti, Fotóstúdió bérlés szolgáltatás
nyújtására, valamint az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló szerződés feltételeit.
Területi hatálya: Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató és a Szerződő fél közötti,
Fotóstúdió bérlés szolgáltatás nyújtására, valamint az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokra irányuló Magyarország területén létrejött jogügyletre.

Időbeli hatálya: Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba, és annak a
Szolgáltató általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad. A
Szolgáltató és a Szerződő fél és/vagy a Bérlő között a jelen ÁSZF alapján
létrejövő szolgáltatási szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések
elbírálására mindig a foglalás leadásának időpontjában hatályos ÁSZF
rendelkezései irányadók.
c) Az ÁSZF elérhetősége és módosítása
A Szolgáltató biztosítja, hogy a Szerződő fél és/vagy a Bérlő a ÁSZF
elfogadását
megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.
A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a
https://magnoliafoto.hu honlapján, amely így bárki számára hozzáférhető,
nyilvános.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF
rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítja. Szolgáltató a módosított
ÁSZF szövegét annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal azt a
https://magnoliafoto.hu honlapon közzéteszi.

d) Személyes adatok kezelése
A Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással
összefüggésben
tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi
előírásokkal
összhangban kezeli.
A Szolgáltató szavatol továbbá azért, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő
szolgáltatási szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége
mindenben megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), (a továbbiakban: GDPR),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek, a
Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal
rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet
jogszerű cél elérése érdekében végzi, és ezen cél eléréséhez
feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.
A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket külön Adatkezelési
tájékoztató rögzíti.

e) Vis maior
Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság,
áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a Szolgáltató, sem a Bérlő,
vagy a Szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet
felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen
ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek minden tőlük
telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények
bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy
késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
f) Szerzői jogok
A https://magnoliafoto.hu honlapon fellelhető információk, fényképek és
szöveges
tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik. A weboldalon, valamint a foglalási
rendszerben található fényképek és leírások, mint szellemi termékek
felhasználására kizárólag a Szolgáltató jogosult, annak jogosulatlan
másolása, továbbítása vagy egyéb módon történő felhasználása nem
megengedett.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain
neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az
internetes
reklámfelületeire.
Tilos a https://magnoliafoto.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak
tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a https://magnoliafoto.hu weboldal vagy annak bármely
része módosítható, indexelhető.
A https://magnoliafoto.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a
hivatkozás
kivételével kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
lehetséges.
Felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti
meg, melynek összege 1.000.000,- Ft jogsértésenként.
g) Vegyes rendelkezések
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő
szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó
jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen
együttműködnek, egymást érintő minden lényeges körülményről indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatják.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a honlapján általa közölt
információkat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítése
érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható.
A jelen ÁSZF elfogadásával a felek között létrejövő szolgáltatási
szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a felek
kötelesek a másik fél jogos érdekét figyelembe véve eljárni. A Szerződő fél és
a Bérlő köteles továbbá a szerződés teljesítése során úgy eljárni, hogy az a
Szolgáltató jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.
A jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megkötésével,
teljesítésével
összefüggésben a Szolgáltatóval, illetve annak tevékenységével
összefüggésben a
Szerződő fél és a Bérlő tudomására jutó információ, tény, adat, így különösen
de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási
szerződések léte és
tartalma üzleti titoknak minősül, azokat a Szerződő fél és a Bérlő harmadik
személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé és a szerződések
teljesítésétől eltérő más célra nem használhatja fel.
A Szerződő fél és a Bérlő vállalja, hogy a Szolgáltató előzetes írásos
beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem ad át és nem hoz
nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási
szerződések tartalmával és/vagy azok teljesítésével kapcsolatos semmilyen
információt, különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatási szerződés
teljesítésének időpontjáig. A Szerződő fél vállalja, hogy minden tőle telhető
intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy harmadik személyek
hozzáférjenek vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi
szolgáltatási szerződéseket vagy azok teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas
ismereteket vagy információkat.
Amennyiben a Szolgáltató valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem
gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szolgáltató
részéről az adott jogról történő lemondásnak.
Mindazon esetleges károkért, melyek a https://magnoliafoto.hu weboldal
és/vagy a
foglalási rendszer működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt
következnek be a Szerződő fél és/vagy a Bérlő oldalán, a Szolgáltató a
felelősségét kizárja.
A felek a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással
összefüggésben
felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással
elsődlegesen
írásban, e-mail útján tartják.
A Szolgáltató valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a
Szerződő félnek

és/vagy a Bérlőnek a szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére
küld el. A
Szolgáltató a Szerződő fél és/vagy a Bérlő által érkező valamennyi írásbeli
megkeresés fogadására az iroda@magnoliafoto.hu e-mail címet tartja fenn.
Amennyiben a Szerződő fél és/vagy a Bérlő e-mail címe időközben módosul,
úgy köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni. A fenti
tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos
következményekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi szerződésre a magyar jog, így
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi
előírások az irányadók. Amennyiben a szerződés a Szolgáltató és a
fogyasztónak minősülő Szerződő fél és/vagy Bérlő között jön létre, úgy a
felek jogviszonyára a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet rendelkezéseit is
értelemszerűen alkalmazni kell. Jelen ÁSZF közzétételére 2023. január 1.
napján került sor, az 2023. január 1. napjától hatályos.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/magnoli3/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279